خیلی روابط را باید بگذاری خودش پیش برود...

باید بگذاری خودش برسد به سرمنزل مقصود...باید بگذاری میوه اش برسد..

می روی میوه کال بچینی چیزی گیرت نمی آید...

«آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ، آزادی ماه است که او را پایبند می کند..»

محبت را باید نشان بدهی. علاقه را باید در عمل نشان بدهی . زمان هم می خواهد که بتوانی نشان بدهی...

در ابراز علاقه ریخت و پاش نکن..برای هیچکس..حتی برای خدا هم ریخت و پاش نکن..

بگذار رفاقت خودش شکل بگیرد..ابراز علاقه هم جزوشه اما ابزارش نیست..

ابراز علاقه را ابزار توسعه رابطه نکن..

اگه با زور یه حرف (مثه خیلی دوست دارم) بخوای رابطه اتو توسعه بدی و خود و رفیقتو از یه سطحی از رفاقت که روش ایستادین بالا ببری. شما می پرین بالا ولی زیر پات که بالا نمیاد!به ناچار بر میگردی پایین.سکوی زیر پات هم اگه شل باشه همان تکیه گاه قبلی ات هم فرو میریزه....

تو باید محبتت را نشان بدهی..

باید وجودت را نشان بدهی نه وجوهت را!..باید دستت را بکار بگیری نه زبانت را...

بی صبری قبول شکست است پیش از نبرد.....