چه دلپذیر است اینکه گناهانمان پیدا نیستند وگرنه مجبور بودیم هر روز خودمان را پاک بشوییم..

شاید هم میبایست زیر باران زندگی می کردیم..

و باز دلپذیر و نیکوست اینکه دروغهایمان شکلمان را دگرگون نمی کنند.. چون در اینصورت حتی لحظه ای دیگر همدیگر را به یاد نمی اوردیم...

خدای رحیم ! تو را به خاطر این همه مهربانی ات سپاس......

فدریکو گارسیا لوکا