آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست دیگری را که بر زمین افتاده بگیرد تا او را بلند کند....
                                                                              گابریل گارسیا مارکز