اگر دل بخواهد هزار راه پیدا می شود و اگر نخواهد هزار عذر و بهانه می آورد.... برنو