زندگی بیشترش سوختن است..درس آموختن است....

زندگی نیست به جز حرف محبت به کسی..ورنه هر خاک و خسی زندگی کرده بسی....

زندگی فانوسی است لب دریای خیال آویزان..می توان آن را دید و نه بیش..روشن است اما به اندازه خویش......

زندگی تابلویی است نیمه راه که ز سرمنزل مقصود خبر می آرد..کار او هشدار است ..گر مسافر رهش بیدار است....

زندگی تجربه تلخ فراوان دارد..دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد....

زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد....

زندگی دین بزرگی است که بر گردن ماست.........