شما می توانید با گوش دادن به سخنان دیگران آنان را اغوا کنید...

                                                                         دین راسک

*****

من با آن چه می گویی مخالفم، ولی تا پای جان ایستاده ام تا تو بتوانی آزادانه حرفت را بزنی...                                                                                   ولتر