در مکتب ما رسم فراموشی نیست... در مسلک ما عشق هم آغوشی نیست... مهرتو اگر به هستی ما افتاد  هرگز به سرش خیال خاموشی نیست.........