مجنون را گفتند که لیلی آمد..گفت : من خود لیلی ام و سر به گریبان فرو برد..یعنی لیلی با من است و من با لیلی........

                                                                                  تمهیدات عین القضات همدانی