بیهوده خیال ماه کردم ، ای وای که اشتباه کردم
ای دوست مبین خطا گناهم ، این نیست نخست اشتباهم
هر روز ز مستی و خماری ، زین سان کنم اشتباه کاری.....