با پول میشه یه خونه خرید اما وطنو نه

با پول میشه تختخواب خرید اما خوابو نه

با پول میشه کتاب خرید اما علمو نه

با پول میشه ساعت خرید اما زمانو نه

با پول میشه دارو خرید اما سلامتیو نه

با پول میشه یه مقامو خرید اما احترامو نه

با پول میشه خون خرید اما زندگیو نه

با پول میشه س*ک*سو خرید اما عشقو نه

با پول میشه بیمه خرید اما امنیتو نه

با پول نمیشه همه چیو خرید اما با قدرت اراده میشه...