وه چه بی رنگ و بی نشان که منم...کی بیابی مرا چنان که منم

                                                                مولوی