هرگز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش آسمان در هم نکشیدم مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود..به جامع کوفه درآمدم دلتنگ..یکی را دیدم که پای نداشت..شکر نعمت حق تعالی به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم......

                                                                              سعدی