بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند

                            که به بالای چمان از بن و بیخم برکند

حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا

                           که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند