گفت پیلی را آوردند بر سر چشمه ای که آب خورد..خود را در آب می دید و می رمید..پیل می پنداشت که از دیگری می رمد،نمی دانست که از خود می رمد...

همه اخلاق بد- از ظلم و کین و حسد و حرص و بی رحمی و کبر - چون در دست توست نمی رنجی ، چون آن را در دیگری می بینی ، می رمی و می رنجی؟