وظیفه حکومت اجرای حداقل هنجارهاست و رسالت روحانیت ابلاغ حداکثر ارزش ها.ابزار اولی قانون است و وسیله دومی کلام.... آخه لا اکراه فی الدین.......

ارزش ها وقتی فرهنگ شدن خودشون حفظ میشن..