دیرگاهیست که در خاطر شیدای منی

      و در این غمکده ، چون ماه شب تار منی

            عاشقی جرم قشنگ من و تو ، باور کن

                   که تو همدرد من و مرهم هر درد منی

                         من اگر دورم و دلتنگ از این فاصله ها

                                تو چو فانوس سپید ، روشنی راه منی

ای تو بی رنگ و منزه ز ریا و تزویر

      تو که همرنگ دل و آینه قلب منی

            به خدا هیچکسی غیر تو همراه نشد

                  تو که آوای دل خسته و تنهای منی

                        رنگ می گیرد این روح کویری از تو

                                رنگ آبی سخاوت تو که دریای منی