سرخوشانند ستایشگر خورشید و زمین
همه مهر است و محبت نه جدال است و نه کین
اشک می‌جوشد در چشمه چشمم ناگاه
بغض می‌پیچد در سینه سوزانم ، آه
پس چرا ما نتوانیم که این سان باشیم
به خود آییم و بخواهیم که :
انسان باشیم

                                                      فریدون مشیری