شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود
سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود
به پرستو ، به گل ، به سبزه درود !

                                                                   فریدون مشیری

شعرای فریدون مشیری رو خیلی دوست دارم.به خاطر اینکه فریدون عاشق زیبایی‌هاست... ستایشگر خوبی و پاکی و زیبایی و مهربانی و طبیعت است.....