عزیزا کاسه چشمم سرایت ... به روی هر دو چشمم جای پایت