زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار بهترین چیزها زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری....

                                                                                         گابریل گارسیا مارکز