گفتم چشمه زندگانی کجاست؟.. گفت در ظلمات.. گفتم راه از کدام جانب است ؟.. گفت از هر طرف روی، اگر روی، راه بری.......

                                                                       عقل سرخ سهروردی