عشق این توانایی را می دهد که بگویید پوزش می خواهم!.......

                                                                                            کن بلانچارد