گوهر خود را هویدا کن

کمال اینست و بس

خویش را در خویش پیدا کن

 کمال اینست و بس

چند میگویی سخن از درد و عیب دیگران ، خویش را اول مداوا کن

 کمال اینست و بس

پند من بشنو به جز با نفس شوم بدسرشت ، با همه عالم مدارا کن

 کمال اینست و بس

چون به دست خویشتن بستی تو پای خویشتن ، هم به دست خویشتن وا کن

 کمال اینست و بس