موقعیت هایی که میشه به کسی کمک کنی نعمتهای پنهان خدا هستند... کم نیستن کسایی که نظرشون اینه که آدما همدیگرو تنها میذارن یا نامردی میکنن پس نباید براشون کاری کنی... من اینو قبول ندارم.. باید تا جایی که از دستت برمیاد به کسی که ازت چیزی میخواد کمک کنی...

نه اینکه بی مهریو تا حالا تجربه نکرده باشم یا سرم به سنگ نخورده باشه .. اما دوست دارم دنیا اونقدر طرف تلخ ماجرا رو نشونم نده  تا همیشه بر این رفتارم پایدار بمونم و خدا هم توان اینو بهم بده که بتونم چراغ امیدی باشم برای دوستایی که ازم چیزی میخوان...

سر فدای دوست کردن پیش ما دشوار نیست...دانم این ناقابلی ها قابل گفتار نیست