از مصاحبت دروغگو بپرهیز که دروغگو چون سراب است. دور را نزدیک می نماید و نزدیک را دور....

                                                                            حضرت محمد (ص)