نگاه توست که رنگ دگر دهد به جهان

اگر که دل بساری به مهر ورزیدن

اگر که دیده ات خو نکند

به بد دیدن

                                            فریدون مشیری