روزگاریست که ما را نگران می داری 

                                                      مخلصان را نه به وضع دگران می داری

نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ

                                                        همه را نعره زنان جامه دران می داری

                                                                 

                                                                                                              حافظ شیرازی