خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن

ز غم های دگر غیر از غم عشقت رها کن

تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری

شکسته قلب من جانا ، به عهد خود وفا کن

خدایا بی پناهم ، ز تو جز تو نخواهم

اگر عشقت گناهست ، ببین غرق گناهم

دو دست دعا ، فرا برده ام به سوی آسمان ها

که تا برکشم ، به بال غمت ، رها در کهکشان ها

چو نیلوفر عاشقانه چنان می پیچم به پای تو

که سر تا پا بشکفد گل ز هر بندم در هوای تو

به دست یاری ، اگر که نگیری تو دست دلم را دگر که بگیرد ؟

به آه و زاری اگر نپذیری شکسته دلم را که پذیرد؟