در هجر تو کار بی نظام است مرا

                                شیرین همه تلخ و پخته خام است مرا

                                                                                       خواجه عبدالله انصاری