یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بربخورد...

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد...

راهی نروم که بیراه باشد...

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را...

یادم باشد که روز و روزگار خوشست...

همه چیز روبراه است و بر وفق مراد است و خوب...

تنها دل ما دل نیست........