بر سر آنم که گر ز دست برآید

                                    دست به کاری زنم که غصه سرآید