به زخمی مرهمم کس را و زخمی می‌زنم کس را، شگفت‌آورترینم من، چنینم، جمع اضدادم...