من به سیبی خشنودم

و به بوییدن یک بوته بابونه

من به یک اینه یک بستگی پاک قناعت دارم

من نمی خندم اگر بادکنک می ترکد

و نمی خندم اگر فلسفه ای ماه را نصف کند......

                                                                سهراب