شادی بطلب که حاصل عمر دمی ست 
 هر ذره ز خاک کی قبادی و جمی ست 
 احوال جهان و اصل این عمر که هست
 خوابی و خیالی و فریبی و دمی ست 
 
                                                  خیام