هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن..اعتماد.قول.رابطه و قلب...زیرا وقتی می شکنند صدا ندارند ولی درد بسیاری دارند....

                                                                     چارلز دیکنز