نوروز همه باغ و چمن غرق شکوفه است

دل هر نفس از بوی گل و لطف هوا مست

برخیز و به رقص آی و بنه بر سر غم پای

بنشین و بخوان شعر و بده جام و بزن دست

 

                                                                                       فریدون مشیری