شک نیست که روی یار دیدن..خوش‌تر ز گل و بهار دیدن.......

                                                       امیرخسرو دهلوی