از این تیپ آدما که سینه شون مخزن اسرار کلی آدمه خیلی خوشم میاد...نگاه های بازی دارن..اول و آخر تصمیمای ذهن های مختلفیو تو شرایط متفاوتی دیدن... نمیشه تصورش کرد اما همین نزدیکیا انسانای خیلی خیلی بزرگی هستن که برای ساعتی هم که شده هم بغض کسی میشن که هیچوقت ندیدنش...

هنوز به اندازه من هوایی هست..هنوز می شود دل به فردا سپرد...