کاش می آمدی و می دیدی   بی تو یک شاخه پاییزی تنها هستم   میزبانم همه باد   ...و در اندیشه رگبار سپیدی هستم   که فرو می بارد

                                                  فرهاد عابدینی