بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند.توانگران از دوستی چیزی نمی دانند...

                                                                                                        موتزارت