یه لبخند حتی توی خواب میتونه یه عالمه بی مروتی رو از یاد ببره...

این شب ها خوابی دیده ام