گاهی اوقات دلم میخواد یکی با پنبه سرمو ببره!.. خودمم میدونم الکی میگه ها اما به قول معروف لوسم میاد..البته اگه ادامه پیدا کنه به شعورم برمیخوره و کاسه کوزه خنگ بازیمو جمع میکنم!

انگار بدمونم نمیاد با زبون بازی غافلمون کنن..

بعضیا ترجیح میدن طرفشون با هر راهی که میشه(دقیقا به همون معنای ماکیاولیزمی اش منظورمه)  آرومشون کنه (و اون احساس ناراحتی رو شیفت بده به یه وقت نامعلومی) ولی با کسان دیگری هم سر و سرّی داشته باشه.خیالی نیست!...