تاج از فرق فلک برداشتن

 جاودان آن تاج بر سر داشتن                                                    
 در بهشت آرزو ره یافتن

 هر نفس شهدی به ساغر داشتن         

 روز در انواع نعمت ها و ناز 

 شب بتی چون ماه در بر داشتن

 صبح از بام جهان چون آفتاب

 روی گیتی را منور داشتن

 شامگه چون ماه رویا آفرین

 ناز بر افلاک و اختر داشتن

 چون صبا در مزرع سبز فلک

 بال در بال کبوتر داشتن

 حشمت و جاه سلیمان یافتن

 شوکت و فر سکندر داشتن

 تا ابد در اوج قدرت زیستن

 ملک هستی را مسخر داشتن

 بر تو ارزانی که ما را خوشتر است

 لذّت یک لحظه مادر داشتن...

                                          فریدون مشیری