میگه من که زنمو با دنیا عوض نمی کنم.این کارام شیطنته!

امارات و سوریه و بهشت چند هکتاری هامبورگ حکم همون آبه رو داره واسه ماهیگیر خوبه!