دوست دارم بدونم اینا که حدود ۴۰ سالگی ازدواج میکنن، با چه نیازی، تصمیم گرفتن روال زندگیشون رو تغییر بدن.. سن امید به زندگی ما ایرانیا مگه چقدره که نصف بیشترش رو مجرد باشی؟!.. تا حالا هرطور زندگی کردن، از این به بعد هم ادامه بدن دیگه..به کجای دنیا برمیخوره..

اما جواب هایی که می شنوم پر نیت های خودخواهانه است..حالا یا اصرار خانواده و اجتماع یا تحلیل رفتن توان جسمی و جنسی یا چیزای دیگه، فیل ها رو بیدار کرده!