راهی است که باید رفت و من حالا بیشتر از هر زمانی بهش نیاز دارم....