می نویسم تا یادم بماند به قیمت رنجش دیگری، راحت جان نطلبم..

می نویسم تا یادم بماند ارزش دوستی بیشتر از خوشی های چند روزه است..

می نویسم تا یادم بماند آن چه بر من رفت را به خاطر نیاورم و عزیز مهربانی را به آن مبتلا نسازم..

می نویسم تا یادم بماند امروز روز رسیدن به نتیجه همه اشتباهات 3سال گذشته من بود..

می نویسم تا یادم بماند فردا های روشن و موفقیت در انتظار کسی است که محبت و عشق خود را نثار انسان هایی کند که هر روز و هر جا همین اطراف به او می رسند..

می نویسم تا یادم بماند اگر قدم بر پله بالاتری نهادم، گذشته ام را فراموش نکنم، همه آنهایی که روزی در کنارم بودند و دستم را گرفتند..

می نویسم تا یادم بماند فراموشی، نعمت بزرگ خداست..

می نویسم تا یادم بماند اگر کسی با من بدرفتار بود، بنگرم که چه کرده ام تا این خصلت از او رخ داده است..

می نویسم تا یادم بماند صبر و تحمل است که راه مشکلات را می بندد..

می نویسم تا یادم بماند با هر کس تا حد لیاقتش باید گفت و شنید و بود و گذشت داشت..

می نویسم تا یادم بماند دل ها آسان می شکنند..

می نویسم تا یادم بماند آن ها که ادعا دارند، در کوچکترین مشکلاتی عاجز می مانند..

می نویسم تا یادم بماند اگر حرمتم شکسته شد، آسان گذشت نکنم..