تازه گلی سر راهم گیرد و با من گوید محرم راز تو کو ؟

خار رهی به تمنا دامن من بگرفته، کان گل ناز تو کو ؟...