کاشتن تخم دستاوردهای محتمل آینده در خاک حاصلخیز تخیل...