X
تبلیغات
زولا

زندگانی هنر ساختن پنجره بر بیداری است

زندگانی هنر یافتن روزنه در تاریکی است

زندگانی آری به همین باریکی است

در همین نزدیکی است...

                           مجتبی کاشانی